عبور از مه

عبور از مه

علی زند وکیلی

لیست آهنگ ها

هفت ضربی گوش کنید
علی زند وکیلی
تصنیف «جور زمان» گوش کنید
علی زند وکیلی
تار و آواز گوش کنید
علی زند وکیلی
ضربی اصفهان گوش کنید
علی زند وکیلی
تکنوازی تار گوش کنید
علی زند وکیلی
تصنیف «ز گریه» گوش کنید
علی زند وکیلی
شوق گوش کنید
علی زند وکیلی
پیش درآمد نوا گوش کنید
علی زند وکیلی
تصنیف «بروم» گوش کنید
علی زند وکیلی
تکنوازی سنتور گوش کنید
علی زند وکیلی
بامداد (قطعه ضربی) گوش کنید
علی زند وکیلی
نی و آواز گوش کنید
علی زند وکیلی
چهار مضراب گوش کنید
علی زند وکیلی
تصنیف «خوش است خلوت» گوش کنید
علی زند وکیلی