یکی بود یکی نبود

یکی بود یکی نبود گوش کنید یکی بود یکی نبود

رضا صادقی