نغمه همرازان

نغمه همرازان

سالار عقیلی

لیست آهنگ ها

آتش سودا (بیات ترک) گوش کنید
سالار عقیلی
حاصل زندگی (بیات ترک) گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
شمع سحری (شور) گوش کنید
سالار عقیلی
ای دل بشتاب (افشاری) گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی تار و بانگ نای و نی (همایون) گوش کنید
سالار عقیلی
بساط گل (مخالف چهارگاه) گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
نغمۀ همرازان (چهارگاه) گوش کنید
سالار عقیلی
یاد شهیدان (سه گاه) گوش کنید
سالار عقیلی